Tel. 22-619-34-86/87
E-mail:  zs33@eduwarszawa.pl
Adres: ul. Targowa 86, 03-448 Warszawa

1. Wszystkie potrzebne informacje na temat rekrutacji można znaleźć w regulaminie rekrutacji, który znajduje się na stronie szkoły  pod adresem https://zs33.pl/  w zakładce dla kandydata oraz po zalogowaniu się  na stronie https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/

2. Kiedy i skąd pobrać skierowanie do lekarza medycyny pracy?

Szkoła  wydaje skierowania do lekarza medycyny pracy, po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych.

3. Jakie badania lekarskie należy wykonać?

Należy wykonać badania zlecone przez lekarza medycyny pracy.

4. Gdzie wykonać w/w badania, ile kosztują?

Szkoła na stronie internetowej  w zakładce dla kandydata publikuje listę przychodni, w których kandydat zapisuje się na bezpłatną wizytę u lekarza medycyny pracy oraz może wykonać bezpłatnie badania.

5. Jakie zaświadczenia lekarskie należy dostarczyć do szkoły?

Należy złożyć w szkole dwa dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zwodu,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kategorii B (dotyczy tylko uczniów kształcących się
    w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych).

6. Jak wygląda nauka jazdy dla uczniów?

Na początku klasy drugiej uczeń jest zobligowany dostarczyć do szkoły dokument PKK (profil kandydata kierowcy) otrzymany z wydziału komunikacji zgodnie z miejscem zamieszkania. Następnie również,  w klasie drugiej, każdy uczeń realizuje przez cały rok szkolny przedmiot przepisy ruchu drogowego. Niedługo przed ukończeniem 18  lat uczniowie są kierowani na naukę jazdy przez kierownika szkolnego ośrodka nauki jazdy. Instruktorzy nauki jazdy są nauczycielami Zespołu Szkół nr 33. Po uzyskaniu oceny pozytywnej z przedmiotu przepisy ruchu drogowego oraz odbyciu 30 godzin jazd, zdają egzamin wewnętrzny w szkolnym ośrodku nauki jazdy. Po zdanych egzaminach wewnętrznych zostaje wydany uczniom dokument PKK, (od tej pory) uczeń powinien udać się do WORD w celu zapisania się na egzamin państwowy.

7. Czy nauka jazdy jest płatna?

 Dla uczniów pobierających naukę w zawodach samochodowych zgodnie z podstawą programową kurs prawa jazdy jest bezpłatny.

8. Egzaminy zawodowe w technikum - kiedy i jakie?

Uczniowie technikum zdają egzaminy zawodowe z dwóch kwalifikacji. W zawodzie technik pojazdów samochodowych pierwszy egzamin jest po klasie IV, a drugi w połowie klasy V. Egzaminy składają się z dwóch części – pisemnej i praktycznej. Z części pisemnej należy uzyskać 50% poprawnych odpowiedzi, a z części praktycznej 75% poprawnie wykonanych czynności,  po czym uzyskują świadectwo z kwalifikacji. Po zdaniu egzaminów z obydwu kwalifikacji uczeń uzyskuje dyplom technika pojazdów samochodowych. Podobna sytuacja jest w zawodzie technik elektryk z ta różnicą, że pierwszą kwalifikację uczniowie zdają po klasie III, a drugą po klasie IV. Po zdaniu egzaminów z obydwu kwalifikacji uczeń uzyskuje dyplom technika elektryka.

 9. Egzaminy zawodowe w szkole branżowej I stopnia - kiedy i jakie?

Uczniowie szkoły branżowej I stopnia zdają egzamin zawodowy z jednej kwalifikacji. W zawodach mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz elektryk egzamin jest przeprowadzany po klasie III. Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i praktycznej. Z części pisemnej należy uzyskać 50% poprawnych odpowiedzi,  a z części praktycznej 75% poprawnie wykonanych czynności. Po zdaniu egzaminu uczeń uzyskuje świadectwo z kwalifikacji oraz dyplom w zawodzie z danej kwalifikacji. 

10. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne – czy szkoła organizuje?
Tak, szkoła organizuje praktyki dla uczniów oraz wyposaża w ubrania robocze (dotyczy uczniów pobierających naukę w zawodach samochodowych).

11. Jeśli tak, to gdzie i jakie są kryteria organizacji zajęć praktycznych?

  • Zajęcia praktyczne uczniowie technikum zaczynają w klasie II. Jeden dzień w tygodniu po 6 godzin są realizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego, w klasie III,  IV jeden dzień   6 godzin, a w klasie V (tylko I semestr) IV jeden dzień   8 godzin  uczniowie są kierowani do serwisów samochodowych współpracujących ze szkołą. Każdy uczeń w ciągu pierwszego roku zajęć praktycznych obowiązkowo musi zrealizować zajęcia w zakresie podstaw obróbki mechanicznej (9 tygodni), obróbki ręcznej (9 tygodni) i spawalni. Uczniowie przydzielani są w taki sposób, aby mogli realizować zajęcia możliwie jak najbliżej miejsca zamieszkania i zgodnie z zainteresowaniami. Każdego dnia na zajęciach jest obecny nauczyciel opiekujący się grupą. 

  • Zajęcia praktyczne uczniowie szkoły branżowej I stopnia zaczynają w klasie I. Jeden dzień w tygodniu 6 godzin. Każdy uczeń w ciągu pierwszego roku zajęć praktycznych obowiązkowo  musi zrealizować zajęcia w zakresie podstaw obróbki mechanicznej, obróbki ręcznej i spawalni, które realizowane  są w Centrum Kształcenia Praktycznego. Od klasy II uczniowie kierowani są do  serwisów samochodowych firm współpracujących ze szkołą. Uczniowie przydzielani  są w taki sposób, aby mogli realizować zajęcia  możliwie jak najbliżej miejsca zamieszkania i zgodnie z zainteresowaniami. Każdego dnia na zajęciach jest obecny nauczyciel opiekujący się grupą.

 12.  Czy można samemu zorganizować zajęcia praktyczne i/lub praktykę zawodową
Tak, od klasy II można samemu zorganizować sobie zajęcia praktyczne po wcześniejszym uzgodnieniu  z kierownikiem kształcenia praktycznego i podpisaniu odpowiednich dokumentów.

13. Praktyki zawodowe w technikum - organizacja?

Uczniowie realizują 8 tygodniowe praktyki zawodowe w klasie III – /4 tygodnie/ i w klasie IV /4 tygodnie/ w sumie  280 godzin. Zajęcia praktyczne odbywają się w serwisach samochodowych firm współpracujących ze szkołą. Kryteria przydzielania ucznia do serwisu są podobnie jak podczas zajęć praktycznych.

14.  Jakie języki są nauczane w szkole i na jakim poziomie?

W szkole nauczane są:

  • język angielski kontynuacja po szkole podstawowej (technikum oraz szkoła branżowa)
  • język rosyjski lub język niemiecki od podstaw (tylko technikum).

15. Jaskie rozszerzenia są realizowane w szkole?
W szkole przedmiot realizowany w rozszerzeniu to język angielski.

16. Czy w szkole branżowej I stopnia są przymioty ogólnokształcące i ile godzin tygodniowo?

 Tak, w szkole branżowej są przedmioty ogólnokształcące, łączna liczba godzin ogólnokształcących wynosi 17 w klasie I, 13 w klasie II i 12 w klasie III.

17. Czy w szkole są stosowane progi punktowe?
Progi punktowe są nieobowiązkowe, lecz dzięki nim uczeń może ocenić swoje szanse na dostanie się do danej szkoły.

18. Czy w szkole obowiązuje zmiana obuwia?

 Tak, w szkole obowiązuje zmiana obuwia, uczniowie pozostawiają w szatni ubranie wierzchnie i zmienione obuwie, która jest pod nadzorem osoby odpowiedzialnej.

19. Czy każdy uczeń ma dostęp do szafki?

Niestety nie, tylko uczniowie klas najstarszych.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.