Edukacja Kulturalna

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) Zespołu Szkół Nr 33w Warszawie na rok szkolny 2016/2017

w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Osoby odpowiedzialne:

Piotr Chamera- Koordynator Edukacji Kulturalnej – nauczyciel geografii i wychowania fizycznego

Mateusz Krzysztofik- Koordynator Edukacji Kulturalnej – nauczyciel i wychowania fizycznego

Wstęp

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) jest jednym z elementów Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (WPEK) i jednym z zadań w Programie Rozwoju Edukacji
w Warszawie w latach 2013-2020 przyjętym do realizacji Uchwałą nr LXIII/1751/2013 Rady
m. st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 – j.t.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r., poz. 977).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012r., poz. 752).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 204).
 • Program Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020.
 • Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020.
 • Statut Szkoły.
 • Dokumenty szkoły (program wychowawczy szkoły, program profilaktyczny szkoły, szkolny zestaw programów nauczania).

Założenia programu

Podstawowym założeniem programu jest zbudowanie zintegrowanego systemu współpracy instytucji kultury, organizacji pozarządowych, placówek edukacji pozaszkolnej oraz szkoły w celu tworzenia i realizowania programu edukacji kulturalnej wszystkich grup wiekowych społeczności szkolnej.

Adresaci programu

Odbiorcami Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej są uczniowie ZS Nr 33, ich rodziny
i uczniowie szkół współpracujących z naszą placówką. Program powinien wspomagać rodzinę
i szkołę w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień artystycznych młodzieży.

Cele ramowe:

Kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych.

Podnoszenie kompetencji kulturowych uczniów.

Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów.

Informowanie o programach z dziedziny edukacji kulturalnej.

Wspieranie uczniowskich inicjatyw kulturalnych.

Inicjowanie i organizowanie imprez artystycznych.

Wspieranie uczniów w rozwijaniu zainteresowań artystycznych.

Promowanie twórczości uczniów uzdolnionych.

Spodziewane efekty realizacji:

 1. Aktywny udział uczniów w życiu kulturalnym szkoły i miasta.
 2. Współpraca szkoły z organizacjami i instytucjami kultury w dziedzinie edukacji kulturalnej.
 3. Zwiększona aktywność artystyczna i społeczna uczniów.
 4. Zwiększenie i zróżnicowanie ofert w obszarze edukacji kulturalnej w szkole.
 5. Skuteczny system gromadzenia i upowszechniania informacji o programach edukacji kulturalnej.

Podmioty współpracujące:

Dom Kultury Praga,

Warszawskie teatry, kina, muzea,

Dzielnicowy Koordynator Edukacji Kulturalnej,

Instytut Transportu Samochodowego,

Uczelnia Techniczno Handlowa im. Heleny Chodkowskiej,

Praskie i Bielańskie szkoły ponadgimnazjalne,

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie,

Organizacja Pro Humanum,

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu .m.st. Warszawy,

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej ,

Realizacja:

– podczas obowiązkowych zajęć dydaktycznych

– podczas zajęć pozalekcyjnych

– w formie projektów edukacyjnych

– poprzez organizację imprez i uroczystości

Ewaluacja

– Odbywać się będzie raz w roku, w czerwcu.

– Polegać będzie na podsumowaniu działań opartym na opiniach Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

Zatwierdzenie

Program został zatwierdzony przez dyrektora szkoły i przedstawiony Radzie Pedagogicznej do akceptacji na sierpniowej Radzie Pedagogicznej w 2016.