Tel. 22-619-34-86/87
E-mail:  zs33@eduwarszawa.pl
Adres: ul. Targowa 86, 03-448 Warszawa

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 

w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Osoby odpowiedzialne:

Piotr Chamera- Koordynator Edukacji Kulturalnej – nauczyciel geografii i wychowania fizycznego

Agnieszka Wawak- nauczyciel języka polskiego

Mateusz Krzysztofik- Koordynator Edukacji Kulturalnej – nauczyciel i wychowania fizycznego

Wstęp

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) jest jednym z elementów Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (WPEK) i jednym z zadań w Programie Rozwoju Edukacji
w Warszawie w latach 2013-2020 przyjętym do realizacji Uchwałą nr LXIII/1751/2013 Rady
m. st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013r.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 – j.t.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r., poz. 977).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012r., poz. 752).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 204).
 • Program Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020.
 • Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020.
 • Statut Szkoły.
 • Dokumenty szkoły (program wychowawczy szkoły, program profilaktyczny szkoły, szkolny zestaw programów nauczania).

Założenia programu

Podstawowym założeniem programu jest zbudowanie zintegrowanego systemu współpracy instytucji kultury, organizacji pozarządowych, placówek edukacji pozaszkolnej oraz szkoły w celu tworzenia i realizowania programu edukacji kulturalnej wszystkich grup wiekowych społeczności szkolnej.

Adresaci programu

Odbiorcami Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej są uczniowie ZS nr 33, ich rodziny
i uczniowie szkół współpracujących z naszą placówką. Program powinien wspomagać rodzinę
i szkołę w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień artystycznych młodzieży.

Cele ramowe:

Kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych.

Podnoszenie kompetencji kulturowych uczniów.

Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów.

Informowanie uczniów o wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Warszawy i dostępnych on-line.

Informowanie o programach z dziedziny edukacji kulturalnej.

Wspieranie uczniowskich inicjatyw kulturalnych.

Inicjowanie i organizowanie imprez artystycznych i patriotycznych.

Wspieranie uczniów w rozwijaniu zainteresowań artystycznych.

Promowanie twórczości uczniów uzdolnionych.

Kształtowanie znajomości architektury, postaw patriotycznych, integracji społeczności szkolnej, szacunku dla drugiego człowieka, aktywnych form spędzania czasu podczas wycieczek szkolnych i tematycznych rajdów rowerowych.

Spodziewane efekty realizacji:

 1. Aktywny udział uczniów w życiu kulturalnym szkoły, dzielnicy i miasta.
 2. Uczeń jako świadomy odbiorca wydarzeń kulturalnych .
 3. Zwiększona aktywność artystyczna i społeczna uczniów.
 4. Zwiększenie i zróżnicowanie ofert w obszarze edukacji kulturalnej w szkole.
 5. Skuteczny system gromadzenia i upowszechniania informacji o programach edukacji kulturalnej.
 6. Znajomość instytucji i organizacji rządowych i pozarządowych oferujących wydarzenia i imprezy kulturalne.

Podmioty współpracujące:

Warszawskie teatry (Kamienica, Capitol), kina (Praha, Atlantic), muzea (Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Katyńskie, Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Warszawy, Zamek Królewski),

Dzielnicowy Koordynator Edukacji Kulturalnej,

Dom Kultury Praga,

Praskie i Bielańskie szkoły ponadgimnazjalne,

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu .m.st. Warszawy,

Uczelnia Łazarskiego,

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Instytut Transportu Samochodowego,

Uczelnia Techniczno Handlowa im. Heleny Chodkowskiej,

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie,

Organizacja Pro Humanum,

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej ,

Realizacja:

– podczas obowiązkowych zajęć dydaktycznych,

– podczas zajęć pozalekcyjnych,

– poprzez organizację szkolnych konkursów, imprez i uroczystości.

-wykorzystanie środków programu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” na wyjścia uczniów do instytucji kultury (kina, teatry i muzea)

– w formie projektów edukacyjnych,

Ewaluacja

– Odbywać się będzie raz w roku, w czerwcu.

– Polegać będzie na podsumowaniu działań opartym na opiniach Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

Zatwierdzenie

Program został zatwierdzony przez dyrektora szkoły i przedstawiony Radzie Pedagogicznej do akceptacji na sierpniowej Radzie Pedagogicznej w 2019.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.